خداوندا، سپاس ما را برای قرآن بپذير

فقط خدا - فقط قران     

   سوره تكوير - سوره 81 

 

سوره تكوير 

اين سوره را بشنويد

 مکی و شامل بيست و نه آيه

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

 

001-  وقتی خورشيد درهم پيچيده شود،      

002-  وقتی ستارگان تيره شوند،       

003-  وقتی كوهها روان شوند،      

004-  وقتی شترهای ده ماههُ آبستن بحال خود گذاشته شوند،     

005-  وقتی حيوانات وحشی گرد هم آيند،      

006-  وقتی درياها شعله ور شوند،    

007-  وقتی افراد جفت شوند،        

08 و 09-   وقتی از دختر زنده بگور پرسيده شود كه به چه گناهی كشته شده؟            

010 وقتی نامه اعمال باز شود،      

011-  و وقتی آسمان از جا كنده شود،    

012-  وقتی جهنم شعله‌ ور شود،       

013-  و وقتی بهشت نزديك شود،      

014-  هر کسی ميداند چه كارهائی كرده.     

116 قسم به ستارگانی كه بر ميگردند و پنهانی حركت ميكنند.       

17و 18-   و قسم به شب وقتی تاريك شود و قسم به روز وقتی روشن شود،      

19و 20-   كه قرآن سخن فرستاده بزرگواری است كه صاحب قدرتی است و در پيش خداوند عرش مقام بلندی دارد.   1      

021-  در آنجا فرمانده و در رساندن وحی امين است.      

022-  دوست شما ديوانه نيست.      

023-  و فرشته وحی را در افق روشن ديده است.       

024-  و در رساندن وحی بمردم بخيل نيست.    

025-  و قرآن سخن شيطان رانده شده نيست.     

026-  پس كجا ميرويد؟     

027-  قرآن فقط تذكری برای تمام انسانها است.      

028-  برای کسی از شما كه بخواهد راه راست را بشناسد.      

029-  و فقط چيزی ميخواهيد كه خدا، صاحب اختيار جهانيان آن را بخواهد.

 

اين سوره را بشنويد

Home Page

سوره بعدی سوره بعدی فهرست سوره ها

 

پاورقی های اين سوره

 

فرشتهُ بزرگواری است

1