خداوندا، سپاس ما را برای قرآن بپذير

فقط خدا - فقط قران     

 سوره توبه - سوره 9 

 

   سوره توبه 

 اين سوره را بشنويد

مدنی و شامل يكصد و بيست و نه آيه

   

001-  اين اعلام بيزاری خدا و پيغمبرش از مشركينی است كه با آنها پيمان بستيد.     

002-  به آنها بگو چهار ماه در زمين بگرديد و بدانيد كه شما خدا را عاجز نميكنيد و خدا افراد بی‌ ايمان را خوار ميسازد.

003-  اين اعلامی از طرف خدا و پيغمبرش به مردم در روز حج بزرگ است كه خدا و رسولش از مشركين بيزارند.

       لذا اگر توبه كنيد بنفع شما است و اگر قبول نكنيد بدانيد كه نميتوانيد خدا را عاجز كنيد،

       و مژده عذابی پردرد را به افراد بی ‌ايمان بده.

004- غير از مشركينی كه با آنها قرارداد بستيد و آنها هم ذره‌ای در اجرای آن فروگذاری نكردند

       و به هيچكس بر ضد شما كمك نكردند،

       پيمان آنها را تا پايان مدتش كامل كنيد  چون خدا افراد پرهيزكار را دوست دارد.   1   

005-  بنابراين وقتی ماههای حرام بپايان رسيد، مشركين را هر جا پيدا كرديد بكشيد.

             آنها را بگيريد و محاصره كنيد و در هر جا در كمين آنها بنشينيد.

      اگر توبه كردند و نماز را بپا داشتند و زكات دادند راه آنها را باز كنيد.

       مسلما خدا آمرزنده مهربان است.     

006-  اگر كسی از مشركين از تو پناه خواست به او پناه بده تا كلام خدا را بشنود

       و بعد او را به محلی كه برايش امن است برسان.

       اينكار بعلت اين است كه آنها افرادی بی‌اطلاع هستند. 

007-  چطور مشركين پيمانی با خدا و پيغمبرش دارند؟

       غير از كسانی كه با شما كنار مسجدالحرام معاهده بستند،

       افرادی كه با شما معاهده دارند تا موقعی كه بر طبق آن عمل ميكنند شما هم مطابق معاهده با آنها رفتار كنيد.

       مسلما خدا افراد پرهيزكار را دوست دارد.      

008-  چطور پيمان آنها ارزش دارد در صورتيكه اگر بر شما دست يابند رعايت خويشاوندی و پيمان را نميكنند؟

       آنها با حرفهايشان شما را راضی ميكنند ولی دل آنها از اينكار امتناع دارد

       و بيشتر آنها از فرمان خدا اطاعت نميكنند.

009-  آيات خدا را به قيمت كمی فروختند و مردم را از راه خدا بازداشتند، كاری كه آنها ميكردند بسيار بد است.

010-  درباره هيچ فرد باايمانی رعايت خويشاوندی و پيمان را نميكنند، آنها افراد متجاوزی هستند.    

011-  اگر توبه كردند و نماز را بپا داشتند و زكات دادند، برادر دينی شما هستند.

       ما آيات را برای افراد دانا توضيح ميدهيم.    

012-  اگر پس از بستن قرار داد عهد خود را شكستند و در دين طعنه زدند

       با سران كفر بجنگيد تا از اين عهد شكنی‌ها دست بردارند، چون آنها به عهدشان عمل نكردند.     

013-  آيا با افرادی كه عهد شان را شكستند و تصميم به اخراج پيغمبر گرفتند

        و اولين بار آنها جنگ را با شما شروع كردند نميجنگيد؟

        آيا از آنها ميترسيد؟!

        اگر افراد باايمانی باشيد سزاوار است از خدا بترسيد. 

014-  با آنها بجنگيد، خدا آنها را با دست شما عذاب ميكند و خوار ميسازد

       و شما را بر آنها پيروز ميگرداند و دل افراد باايمان را شفا می‌بخشد.     

015-  تا خشم دلشان را از بين ببرد. خدا توبه هر كس را كه بخواهد می ‌پذيرد.

       خدا دانا و حكيم است.     

016-  آيا پنداشته ايد که به خود واگذار ميشويد، و خداوند کسانی را که از ميان شما جهاد کرده

       و غير از خدا و فرستادهُ او و مومنان، محرم اسراری نگرفته اند، معلوم نمی دارد؟

       و خدا به آنچه انجام می دهيد آگاه است.    

017-  حق نيست كه مشركين مسجدهای خدا را آباد كنند در حاليكه شاهد كفر خودشان هستند.

       اعمال آنها از بين رفته و هميشه در جهنم خواهند بود.     

018-  مسجدهای خدا را فقط افراديكه به خدا و روز آخرت ايمان دارند و نماز را بپا ميدارند و زكات ميدهند

       و از كسی جز خدا نمی ‌ترسند آباد ميكنند.

       اميد است كه اين افراد از كسانی باشند كه راه صحيح را شناخته‌اند.      

019-  آيا آب دادن به حاجی‌ها و آباد كردن مسجدالحرام را مثل كار كسی ميدانيد

       كه به خدا و روز آخرت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده؟

       اين دو دسته پيش خدا مساوی نيستند.

       خدا افرادی را كه ظلم ميكنند هدايت نمی كند.      

020-  افرادی كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد كردند پيش خدا درجه بزرگتری دارند.

       چنين افرادی رستگار هستند. 

021-  خداوندشان به آنها مژده رحمت و رضای خودش و بهشتی كه نعمت دائم دارد ميدهد.         

022-  هميشه در آن خواهند بود.           

        چون پاداش بزرگ در اختيار خدا است.     

023-  ای افراد باايمان، پدران و برادرانتان را اگر كفر را بر ايمان ترجيح دادند پشتيبان خود نگيريد.

       كسانی كه با چنين افرادی دوستی كنند ستمگرند.

024-  بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خويشانتان و اموالی كه بدست آورده‌ايد 

      و تجارتی كه از كساد شدنش ميترسيد و خانه‌هائی كه می ‌پسنديد،

      پيش شما محبوب تر از خدا و رسولش و جهاد در راه اوست،

      انتظار بكشيد تا خدا فرمانش را صادر كند.

      خدا افرادی را كه (از دستورهای او) نا فرمانی ميكنند هدايت نميكند.    

025-  خدا شما را در جاهای بسيار و روز جنگ حنين كه زيادی عده شما باعث غرور شما شده بود ياری كرد.

        ولی اين زيادی نفرات برای شما ذره‌ای فايده نداشت

      و زمين با تمام وسعتش بر شما تنگ شد و بعد فرار كرديد.  

026-  بعد خدا آرامش خود را بر رسولش و افراد باايمان نازل كرد و لشكرهائی نازل كرد كه شما آنها را نميديديد

        و افراد بی‌ ايمان را عذاب كرد.

        جزای افراد بی‌ايمان همين است.

027-  خدا بعد از آن توبه هر كس را كه بخواهد می پذيرد.

        خدا آمرزنده مهربان است.  

028-  ای افراد باايمان، مشركها ناپاك هستند، از امسال به بعد به مسجدالحرام نزديك نشوند.      2

        اگر از فقر ميترسيد ( بدانيد كه) اگر خدا بخواهد شما را از فضل خود بی نياز ميكند،

        چون خدا دانا و حكيم است.

029-  با كسانی از اهل كتاب كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند و چيزی را كه خدا و رسولش حرام كرده،  

        حرام نميدانند و متدين به دين حق نيستند بجنگيد، تا با خواری و حقارت با دست خود جزيه (ماليات سرانه) بدهند. 

030-  يهودی‌ها گفتند عزير (عزرا) پسر خداست و عيسويان گفتند مسيح پسر خداست.          3

        اين حرفيست كه زبانی ميگويند.

        حرف آنها شبيه حرف افراد بی‌ايمان قبلی است.

        خدا آنها را بكشد، چگونه از حقيقت دور ميشوند؟

031-  دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيای خود و همينطور      

     پيغمبرشان مسيح ‌ابن ‌مريم را صاحب اختيار (ارباب) خود گرفتند.

     در صورتيكه به آنها دستور داده شده بود

     كه فقط معبود واحد (خدا) را بندگی (اطاعت محض  و بدون چون و چرا) كنند.

     معبودی ( كسی كه انسان در مقابلش احساس يا ابراز كوچكی بكند و از دستورهايش بدون چون و چرا اطاعت کند)

     غير از خدا وجود ندارد.

     او بالاتر از اين چيزهائيست كه شريك او ميسازند.         4 

032-  ميخواهند نور خدا را با حرفهای خود خاموش كنند،

       در صورتيكه خدا چيزی غير از اين نميخواهد كه نورش را كامل كند،

       هر چند كه افراد بی‌ايمان خوششان نيايد.

033-  خدا وجودی است كه رسولش را با راهنمائی و دين حق فرستاد

        تا او را از تمام دين آگاه سازد هر چند كه افراد مشرك خوششان نيايد.       5       

034-  ای افراد باايمان، عده زيادی از دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيا ( كه ديرنشين شده‌اند)

        مال مردم را بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند.

        كسانی را كه طلا و نقره را روی هم ميگذارند و در راه خدا خرج نميكنند، به عذاب پر دردی بشارت بده.

035-  روزی كه آن طلا و نقره را در جهنم ميگدازند و با آن پيشانی و پهلو و پشت آنها را داغ ميكنند

        و به آنها ميگويند اين چيزی است كه برای خود اندوختيد، نتيجه طلا و نقره‌ای كه گنج ساختيد، بچشيد.      

036-  تعداد ماه‌ها پيش خدا در كتاب خدا از روزی كه آسمانها و زمين را آفريد دوازده ماه است.

        چهار ماه آنها ماه حرام است (  در آن جنگ نبايد كر د).

        دين پايدار چنين دينی است در اين چهار‌ماه بخودتان ظلم نكنيد.

        و با مشركين دسته ‌جمعی بجنگيد همانطور كه آنها با شما دسته ‌جمعی ميجنگند.

        و بدانيد كه خدا با افراد پرهيزكار است.

037-  عقب انداختن ماه‌ها، اضافه كردن كفر است كه بوسيله آن افراد بی‌ايمان گمراه ميشوند.

       يك سال آن را حلال ميكنند و يكسال حرام،

       تا عده ماه‌های حرام را موافق چهار ماه بكنند تا آنچه را كه خدا حرام كرده حلال كنند.

       كارهای بدشان در نظرشان زينت داده شده.

       خدا افراد بی‌ايمان را هدايت نميكند.     

038-  ای افراد باايمان، شما را چه شده كه وقتی بشما گفته ميشود كه در راه خدا حركت كنيد،

       به زمين می ‌چسبيد و حركت نميكنيد؟ آيا به زندگی دنيا در مقابل آخرت راضی شده‌ايد؟

       زندگی دنيا در مقابل آخرت بسيار ناچيز است.     

039-  اگر حركت نكنيد خدا شما را عذاب پردردی ميكند

       و افرادی غير از شما را جانشين شما ميكند و شما ذره‌ای به خدا ضرر نميزنيد.

       خدا بر انجام هر كاری توانا است.     

040-  اگر او ( يعنی پيغمبر) را ياری نكرديد، خدا ياريش كرد.

       وقتی افراد بی‌ايمان او را ( از مكه) بيرون كردند يكی از دو نفری كه در غار بودند به دوستش گفت

       ناراحت نباش، خدا با ماست.

       خدا هم آرامش فكری بر او نازل كرد و او را با لشكريانی كه نمی ‌ديديد تقويت نمود

       و سخن افراد بی‌ايمان را پست كرد و سخن خدا بالاتر قرار گرفت.

       خدا توانا و حكيم است.

041-  چه با بار و وسائل سبك چه با وسائل سنگين  حركت كنيد و با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنيد.

       اگر از حقيقت اطلاع داشته باشيد ميفهميد كه اينكار برای شما بهتر است.    

042-  اگر غنيمتی آنی و سفری آسان در پيش بود، از تو پيروی ميكردند.

       ولی از سفری كه مشقت داشته باشد گريزان هستند.

       به خدا قسم ميخورند كه اگر توانائی لازم را داشتيم برای جهاد با شما بيرون می‌آمديم.

       آنها خودشان را هلاك ميكنند. خدا ميداند كه آنها دروغ ميگويند.   

043-  (ای پيغمبر) خدا تو را بخشيد.

       چرا قبل از آنكه افراد راستگو برای تو معلوم شوند و دروغگويان را بشناسی به آنها اجازه دادی؟  

044-  افرادی كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند برای اينكه با مال و جانشان در راه خدا بجنگند از تو اجازه نمی‌خواهند.

       خدا افراد پرهيزكار را خوب می‌شناسد.    

045-  فقط افرادی كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند و دلشان دچار شک و ترديد است برای ماندن از تو اجازه ميخواهند.

       آنها با شكی كه دارند دچار ترديد هستند.    

046-  اگر تصميم رفتن به جنگ داشتند حتماً وسائل لازم را فراهم ميكردند.

       ولی خدا از شركت آنها در جنگ خوشش نمی‌آمد،

       لذا آنها را از وارد جنگ شدن باز داشت و به‌ آنها گفت شما هم جزو كسانی باشيد كه در جنگ شركت نكردند.   

047-  اگر برای جنگ ميآمدند به شما چيزی جز خرابی اضافه نميكردند و بين شما بسرعت حركت و فتنه‌انگيزی ميكردند

       و در بين شما عده‌ای هستند كه برای آنها جاسوسی ميكنند.

       خدا افرادی را كه ظلم ميكنند خوب ميشناسد.

048-  قبلا هم دنبال فتنه ميگشتند و كارها را برای تو وارونه نشان ميدادند

       تا اينكه حقيقت آشكار شد و امر خدا ظاهر شد، در صورتيكه آنها از اينكار خوششان نمی‌آمد.     

049-  عده‌ای از آنها ميگويند بما اجازه‌ بده كه در جنگ شركت نكنيم و ما را دچار فتنه نكن.

       بدانيد كه آنها توی فتنه افتاده‌اند و جهنم افراد بی‌ايمان را احاطه كرده.     

050-  اگر برای تو پيش آمد خوبی بكند آنها را ناراحت ميكند،

       و اگر مصيبتی بر تو وارد شود ميگويند ما قبلا تصميم خود را گرفته بوديم، و با خوشحالی رو بر ميگردانند. 

051-  بگو مصيبتی بما نميرسد مگر اينكه (مطابق قوانين خدا) برای ما مقرر شده باشد.

       مولای ما خداست و افراد باايمان بايد (فقط) بخدا توكل كنند.      

052-  بگو آيا غير از اين است كه منتظر يكی از دو حالت خوب برای ما هستيد؟

       در صورتيكه ما انتظار ميكشيم كه خدا عذابی از طرف خودش يا بدست ما به شما برساند.

       انتظار بكشيد، ما هم با شما انتظار ميكشيم.

053-  بگو چه با ميل چه بدون ميل انفاق كنيد، خدا انفاق شما را قبول نميكند

       چون شما افرادی هستيد كه از دستور خدا اطاعت نميكنيد.     

054-  از پذيرفته‌ شدن انفاق آنها هيچ چيز جلوگيری نكرد جز كفر آنها به خدا و رسولش و اينكه با تنبلی برای نماز ميآمدند

        و بدون ميل قلبی انفاق ميكردند.

055-  مال و فرزند آنها باعث تعجب تو نشود.

       خدا فقط ميخواهد به اين وسيله آنها را در زندگی دنيا عذاب كند و در حال كفر جان بدهند و بميرند.

056-  به خدا قسم ميخورند كه از شما هستند در صورتيكه از شما نيستند.

       آنها افرادی هستند كه ميترسند.

057-  اگر پناهگاهی يا غاری و يا جائی كه توی آن بروند پيدا كنند با عجله بطرف آن ميروند.    

058-  بعضی از آنها درباره صدقات (زكات) از تو عيبجوئی ميكنند.

       اگر مقداری از آن را به آنها بدهی راضی ميشوند و اگر ندهی عصبانی ميشوند.     

059-  اگر آنها از آنچه خدا و رسولش به آنها داده راضی بودند و ميگفتند خدا برای ما كافی است،

       خدا با لطف خودش و پيغمبرش بما خواهند داد، ما به خدا علاقه داريم، ( برای آنها بهتر بود).    

060-  صدقات (زكات) اختصاص به فقرا و مساكين و مسئولين آن و علاقه ‌مندان به اسلام و آزادی بردگان

       و خسارت ديدگان مقروض و در راه خدا و در راه‌ ماندگان دارد،        6

             آن از طرف خدا واجب شده است و خدا دانا و حكيم است.

061- عده‌ای از آنها افرادی هستند كه پيغمبر را اذيت ميكنند و ميگويند پيغمبر خوش‌ باور است.

       بگو او شنونده خوبی برای حرفهای شما است.

       به خدا و افراد باايمان، ايمان دارد و برای افراد باايمان شما رحمت است

       و كسانی كه پيغمبر خدا را اذيت ميكنند عذاب پردردی دارند. 

062-  به خدا قسم ميخورند تا شما را راضی كنند

       در صورتيكه اگر ايمان داشتند حق اين بود كه خدا و رسولش را راضی كنند.    

063-  آيا نميدانستند كسی كه با خدا و رسولش مخالفت كند جزای او جهنم است

       و هميشه در جهنم خواهد ماند و اين خواری بزرگی است؟     

064-  افراد منافق ( دو رو) از اين ميترسند كه سوره‌ای درباره آنان نازل شود

       و از آنچه در دلشان است خبردارشان كند. بگو مسخره كنيد،

       چون خدا آنچه را كه از آن ميترسيد آشكار خواهد كرد.

065-  اگر از آنها سئوال كنی حتماً ميگويند ما فقط شوخی و بازی ميكرديم.  

       بگو آيا خدا و آيات او و رسولش را مسخره ميكرديد؟     

066-  عذر خواهی نكنيد، شما بعد از ايمان آوردنتان كافر شده‌ايد.

       اگر عده‌‌‌ای از شما را ببخشيم عده ديگری را بسبب اينكه گناهكار بودند عذاب ميكنيم.      

067-  بعضی از مردان و زنان منافق مثل هم هستند.

       بكارهای زشت امر ميكنند و از كار نيك نهی ميكنند و از انفاق كردن دست ميكشند.

       خدا را فراموش كرده‌اند و خدا هم آنها را فراموش كرده. افراد منافق فاسق ( نافرمان ) هستند.     

068-  خدا به مردان و زنان منافق و كافر وعده آتش جهنم را داده و در آن جاويدان خواهند بود.

       جهنم برای آنها كافی است.

       خدا آنها را از رحمت خود دور كرده و عذابی دائمی دارند.

069-  مانند كسانی كه قبل از شما بودند و قدرت و مال و فرزندشان از شما بيشتر بود ( نباشيد).

       آنها از نصيب خود استفاده كردند.

       شما هم مثل كسانی كه قبل از شما از نصيب خود استفاده كردند از نصيب خود استفاده كرديد

       و غرق افكار باطل خود شديد همانطور كه آنها شدند.

       اعمال اين افراد در دنيا و آخرت از بين رفته، آنها ضرر كرده‌اند.      

070-  آيا خبر كسانی كه قبل از آنها بودند مثل قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهالی مدين و قوم لوط به آنها نرسيده؟

       پيغمبرانشان دليلهای واضح برای آنها آوردند.

       خدا به آنها ظلم نكرد ولی آنها به خودشان ظلم ميكردند.     

071-  مردان و زنان باايمان دوستدار و پشتيبان يكديگرند.

       امر به معروف ( مردم را تشويق به كارهای خوب) و نهی از منكر (از كارهای بد منع) ميكنند

       و نماز را بپا ميدارند و زكات ميدهند و از خدا و رسولش اطاعت ميكنند.

       خدا به چنين افرادی رحم ميكند، چون خدا توانا و حكيم است.       

072-  خدا به مردان و زنان با ايمان وعده بهشت‌هائی را داده كه در آن نهرها روان است

       و هميشه در آن ميمانند و منزل‌های پاك در بهشت جاويد و رضايت خدا از اينها بالاتر است.

       اين موفقيت بزرگی است.

073-  ای پيغمبر با افراد بی‌ايمان و منافق مبارزه كن و بر آنها سخت بگير.

       جای آنها جهنم است و جهنم بد جائی است.      

074-  به خدا قسم ميخورند كه چنين حرفی نزده‌اند.

       بدون ترديد سخن كفر‌آميز را گفته‌اند و بعد از مسلمان شدنشان كافر شدند

       و قصد چيزی را كردند كه به آن نرسيدند.

       فقط در اثر اينكه خدا و پيغمبرش با فضل خود آنها را بی‌نياز كردند به عيب جوئی پرداختند.

       اگر توبه كنند به نفع آنها است و اگر قبول نكنند، خدا آنها را در دنيا و آخرت عذاب پر دردی ميكند.

       آنها در زمين يار و ياوری ندارند.

075-  عده‌ای از آنها تعهد ميكنند كه اگر خدا از فضل خودش ثروتی بما بدهد زكات ميدهيم و افراد صالحی ميشويم.

076-  ولی وقتی خدا با فضل خودش ثروتی به آنها داد بخل ورزيدند و سرپيچی كردند و رو برگرداندند.    

077-  بنابراين نفاق ( دوروئی) در دلشان خواهد بود تا روزی كه خدا را ملاقات كنند،     7

       چون بوعده‌ای كه به خدا داده بودند عمل نكردند و دروغ ميگفتند.     

078-  آيا نميدانستند كه خدا اسرار آنها و در گوشی حرف زدنشان را ميداند؟

       و آيا نميدانستند كه خدا غيب‌ها را ميداند؟     

079-  كسانی كه افراد باايمان را كه با ميل صدقه ميدهند و كسانی را كه به اندازه قدرتشان صدقه ميدهند مسخره ميكنند،

       خدا آنها را مسخره ميكند و عذاب پردردی دارند.

080-  ( ای پيغمبر)  برای آنها چه طلب آمرزش بكنی يا نكنی،

       اگر هفتاد دفعه هم برايشان طلب آمرزش كنی، خدا هرگز آنها را نمی‌آمرزد.

       اينكار برای اين است كه آنها منكر خدا و رسولش شدند.

       خدا افراد نافرمان را هدايت نمی‌كند.      

081-  افرادی كه بخاطر اينكه بر خلاف دستور رسول خدا بجنگ نرفتند خوشحال بودند

       و خوششان نميآمد كه با مال و جان خود در راه خدا بجنگند و گفتند در تابستان گرم بجنگ نرويد،

       به آنها بگو گرمای آتش جهنم خيلی شديدتر است، البته اگر اين را بدانند.      

082-  بايد كم بخندند و زياد گريه كنند اين مجازات كاری است كه ميكردند.       

083-  اگر خدا تو را پيش عده‌ای از آنها برگرداند و از تو اجازه شركت در جنگ را خواستند

       بگو هرگز شما به اتفاق من به جنگ نخواهيد رفت و به اتفاق من با دشمنی نخواهيد جنگيد،

       چون شما بار اول راضی شديد كه در جنگ شركت نكنيد، بنابراين با كسانی كه بجنگ نيامدند بنشينيد.

084-  اگر يكی از آنها مرد، هيچگاه بر او نماز نخوان و سر قبرش نايست.

       چون آنها منكر خدا و رسولش شدند و در حال نافرمانی مردند.

085-  مال و فرزند آنها باعث تعجب تو نشود، خدا فقط ميخواهد آنها را به اين وسيله در دنيا عذاب كند و در حال كفر جان بدهند.     

086-  وقتی سوره‌ای نازل شود كه به خدا ايمان بياوريد و باتفاق رسولش بجنگيد،

       ثروتمندان آنها از تو اجازه ميخواهند و ميگويند بگذار ما جزو كسانی باشيم كه بجنگ نميآيند.

087-  آنها راضی شدند كه با افرادی باشند كه بجنگ نمی‌آيند. بر دلهای آنها مهر زده شده و نميفهمند.    

088-  اما پيغمبر و كسانی كه با او ايمان آوردند و با مال و جانشان مبارزه كردند،

       خيرات (خوبيها) متعلق به آنهاست و آنها رستگارند.   

089-  خدا برای آنها بهشت‌هائی آماده كرده كه نهرها بر آن روان است و هميشه در آن خواهند بود.

       اين موفقيت بزرگی است.    

090-  عده‌ای از باديه نشينان برای بهانه تراشيدن آمدند تا به آنها اجازه داده شود كه به جنگ نروند.

       كسانی كه به خدا و رسولش دروغ گفتند و بجنگ نرفتند، به افراد بی‌ايمان آنها عذاب پردردی خواهد رسيد.

091-  بر افراد ضعيف و مريض و كسانی كه مالی ندارند كه در راه جهاد خرج كنند،

       اشكالی وارد نيست وقتی برای خدا و رسولش ديگران را نصيحت كنند، بر نيكوكاران هم اشكالی وارد نيست.

       خدا آمرزنده مهربان است.  

092-  بر كسانی كه برای شركت در جنگ آمدند تا تو برای شركت در جنگ به آنها وسيله سواری بدهی

       و به آنها گفتی كه وسيله‌ای برای سواری شما ندارم و رفتند و چشمشان از غصه پر از اشك بود كه چيزی ندارند

       كه برای جهاد خرج كنند نيز ايرادی وارد نيست.       

093-  ايراد بر افرادی وارد است كه ثروتی هم دارند و از تو اجازه ميخواهند كه در جنگ شركت نكنند.

       راضی شدند كه با كسانی باشند كه در جنگ شركت نميكنند.

       خدا بر دلهای آنها مهر نهاد و آنها نميدانند.

094-  وقتی پيش آنها برگرديد از شما عذرخواهی ميكنند.

       بگو عذرخواهی نكنيد چون به حرفهای شما ايمان نداريم و خدا خبر شما را بما داده است.

       خدا و رسولش كارهای شما را خواهند ديد.

       بعد پيش خدائی كه دانای پنهان و آشكار است برگردانده ميشويد

       و او شما را از كارهائی كه ميكرديد آگاه خواهد كرد.      

095-  وقتی پيش آنها بر ميگرديد برای شما به خدا قسم ميخورند تا از آنها چشم ‌پوشی كنيد.

       از آنها بگذريد، آنها ناپاك هستند و جزای آنها بسبب كارهائی كه كردند جهنم است.      

096-  برای شما قسم ميخورند تا از آنها راضی شويد.

       اگر شما از آنها راضی شويد خدا از افرادی كه دستورهايش را اجرا نميكنند راضی نميشود.       

097-  كفر و دو روئی اعراب صحرا نشين زيادتر است و سزاوارند كه حدودی كه خدا بر رسولش نازل كرده ندانند.

       خدا دانا و حكيم است.      

098-  عده‌ای از صحرانشينان انفاقی كه ميكنند غرامت حساب مينمايند و انتظار پيشامدهای ناراحت كننده را برای شما دارند.

       پيشامد بد برای خود آنها است.

       خدا شنوا و دانا است.      

099-  عده‌ای از صحرانشينان افرادی هستند كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند

       و انفاقی كه ميكنند وسيله تقرب به خدا و دعای پيغمبر درباره خود ميدانند.

       بدانيد كه انفاقشان باعث تقربشان خواهد بود.

       خدا آنها را وارد رحمت خود ميكند چون خدا آمرزنده مهربان است.

100-  خدا از مهاجرين و انصار پيشگام اوليه و كسانی كه بخوبی از روش آنها پيروی كردند راضی است        8

       و آنها هم از خدا راضی هستند و خدا برای آنها بهشت‌هائی كه در آن نهرها روان است آماده كرده

       كه هميشه در آن بهشت‌ها خواهند بود.

       اين موفقيت بزرگی است.       

101-  عده‌ای از صحرانشينان اطراف شما منافق (دو  رو) هستند.

       از اهالی شهر هم عده‌ای در دو  روئی مهارت دارند كه تو آنها را نميشناسی.

       ما آنها را ميشناسيم.

       آنها را دوبار عذاب ميكنيم و بعد آنها را به عذاب بزرگی دچار ميكنيم.      

102-  افراد ديگری هستند كه به گناه خودشان اعتراف كردند و كارهای درست را با كارهای بد مخلوط كردند.

       امكان دارد خدا توبه آنها را بپذيرد. چون خدا آمرزنده مهربان است.      

103-  از مال آنها صدقه بگير تا آنها را پاك و تزكيه بكنی و برای آنها دعا كن.

       دعای تو وسيله آرامش آنها است و خدا شنونده دانا است.       

104-  آيا ندانسته‌اند كه فقط خدا توبه را از بندگانش قبول ميكند و صدقات را می ‌پذيرد و خدا توبه پذير مهربان است.

105-  بگو عمل كنيد كه خدا و پيغمبرش و افراد باايمان كار شما را خواهند ديد.

       و بسوی خدائی كه آشكار و پنهان را ميداند برگردانده ميشويد و او شما را از تمام كارهائی كه ميكرديد آگاه ميكند.

106-  و افراد ديگری هستند كه كارشان بنظر خدا بستگی دارد كه يا آنها را عذاب ميكند يا توبه آنها را ميپذيرد.

       خدا دانا و حكيم است.

107-  افرادی كه مسجدی برای ضرر زدن و بی‌ايمانی و تفرقه انداختن بين مسلمانان        9

       و كمينگاهی برای افرادی كه قبلا با خدا و رسولش ميجنگيدند ساخته‌اند،

       قسم ميخورند كه جز خير چيزی نمی خواستيم.

       در صورتيكه خدا شهادت ميدهد كه آنها دروغ ميگويند.

108-  هيچوقت در آن مسجد نماز نخوان.

        سزاوار است در مسجدی كه از روز اول بر پايه تقوی ساخته شده است نماز بخوانی.

        در آن مردانی هستند كه دوست دارند پاك باشند و خدا پاكان را دوست دارد.       

109-  آيا كسی كه اساس كار خود را بر پايه تقوی ( نگرانی از نافرمانی ) خدا و رضايت او گذاشته كارش بهتر است

        يا كسی كه اساس كار خود را بر كنار پرتگاهی نهاده كه در حال فروريختن است و با آن در آتش جهنم می‌افتد؟

        خدا كسانی را كه ظلم ميكنند هدايت نميكند.       

110-  بنائی كه ساخته‌اند دائم در دلشان بطور شك باقی ميماند تا وقتی كه دلشان تكه  ‌تكه شود. خدا دانا و حكيم است.      

111-  خدا جان و مال افراد باايمان را به قيمت بهشت خريد، افرادی كه در راه خدا ميجنگند و ميكشند و كشته‌ ميشوند.

       اين وعده درستی در تورات و انجيل و قرآن است و عمل كردن به آن بر عهده خداوند است.

       چه كسی بهتر از خدا به عهدش وفا ميكند؟

       بنابراين به داد و ستدی كه كرديد شاد باشيد اين موفقيت بزرگی است.

112-  افراد باايمانی كه توبه ميكنند،

       فقط بندگی خدا را ميكنند ( بنده و مطيع محض و بی‌ چون و چرای دستورهای هيچكس جز خدا نيستند)،

       فقط خدا را بزرگ ميشمارند، سياحت كننده ( يا روزه دار) می باشند، ركوع و سجود ميكنند،

       امر به معروف  ( مردم را به كارهای خوب تشويق ) و نهی از منكر (از كارهای بد منع) ميكنند      10 

       و حدود خدا را حفظ ميكنند. به افراد باايمان بشارت بده.     

113-  پيغمبر و افراد باايمان حق ندارند كه برای افراد مشرک از خدا طلب آمرزش كنند هر چند كه از خويشاوندان آنها باشند،

       البته بعد از اينكه برای آنها روشن شد كه آنها اهل جهنم هستند.       

114-  طلب آمرزش ابراهيم برای پدرش فقط بخاطر وعده‌ای بود كه به او داده بود

       ولی وقتی برای او روشن شد كه او دشمن خداست، از او بيزاری جست.

       چون ابراهيم دلسوز و بردبار بود.  

115-  شايسته خدا نيست افرادی را كه هدايت كرده گمراه كند

       مگر اينكه آنچه را كه بايد از آن خودداری كنند برای آنها بيان كند.      11

       چون خدا هر چيزی را بخوبی ميداند.     

116-  فرمانروائی آسمانها و زمين فقط مال خداست، زنده ميكند و ميميراند.

        شما يار و ياروی غير از خدا نداريد.      

117-  خدا توبه پيغمبر و مهاجرين و انصار را كه در موقع سختی از او پيروی كردند پذيرفت،

        بعد از اينكه نزديك بود قلب عده‌ای از آنها منحرف شود،

        باز خدا توبه آنها را پذيرفت، چون خدا نسبت به آنها دلسوز و مهربان است.

118-  سه نفری كه تخلف ورزيدند و بجنگ نرفتند تا حدی كه زمين با تمام وسعتش بر آنها تنگ شد

       و از كار خود بتنگ آمدند و گمان كردند هيچ پناهگاهی از دست خدا ندارند مگر اينكه به خودش پناه ببرند،

       خدا توبه آنها را پذيرفت تا توبه كنند.

       چون خدا توبه پذير مهربان است.     

119-  ای افراد باايمان از نافرمانی دستورهای خدا بترسيد و با افراد راستگو همراه باشيد.      

120-  اهل شهر و اعرابی كه اطرافشان هستند حق ندارند از دستور پيغمبر خدا سرپيچی كنند

       و جان خودشان را بيشتر از جان پيغمبر دوست بدارند.

       اين امر بخاطر اين است كه هر تشنگی و رنج و گرسنگی كه در راه خدا به آنها برسد

       و هر جائی قدم بگذارند كه افراد بی‌ايمان را عصبانی كند و به هر دشمنی كه دست يابند،

       برای آنها عمل صالح نوشته ميشود.

       مسلما خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نميكند.        

121-  هر خرج كوچك  و بزرگی كه در راه خدا بكنند و هر سرزمينی را طی كنند برای آنها نوشته ميشود

       تا خدا پاداش آن را بيشتر از عملی كه ميكردند به آنها بدهد.       

122-  شايسته نيست كه افراد باايمان همگی با هم حركت كنند.

       ولی چرا از هر گروه دسته‌ای حركت نكردند تا دين را خوب بفهمند و وقتی پيش قوم خود برگشتند

       آنها را از عواقب كارهای زشتشان برحذر دارند شايد مواظب كار خود باشند. 

123-  ای افراد باايمان، با كافرانی كه نزديك شما هستند بجنگيد.

       بايد در شما شدت عمل بيابند، و بدانيد كه خدا با افراد پرهيزكار است.      

124-  وقتی سوره‌ای نازل شود عده‌ای از آنها ميگويند اين سوره ايمان كداميک از شما را اضافه كرده؟

       اما به ايمان مؤمنين اضافه كرده ‌است  و آنها خوشحالند.      

125-  اما بر ناپاكی افرادی كه در دلشان مرضی است افزود و در حال كفر مردند.      

126-  آيا متوجه نميشوند كه در هر سال يك يا دو بار مورد امتحان قرار ميگيرند؟

       با وجود آن توبه نميكنند و توجه هم پيدا نميكنند.        

127-  وقتی سوره‌ای نازل شود بعضی از آنها به هم نگاه ميكنند كه آيا كسی شما را می‌بيند، بعد يواشكی ميروند.

       خدا دلهای آنها را بسبب اينكه افرادی هستند كه حقيقت را نميدانند از حق برگردانده.       

128-  رسولی از خودتان برای شما آمده كه از چيزهائی كه باعث زحمت شما است ناراحت ميشود

       و علاقه زيادی به هدايت و راحتی شما دارد و نسبت به افراد باايمان دلسوز و مهربان است.        

129-  اگر قبول نكردند بگو خدا برای من كافی است.

       معبودی

      ( وجودی كه انسان در مقابل او احساس و ابراز كوچكی بكند و مطيع محض و بی‌ چون و چرای دستورهای او باشد)

      غير از خدا وجود ندارد.

       بر او توكل كرده‌ام و او خداوند عرش بزرگ است.

 

اين سوره را بشنويد

Home Page

سوره قبلی سوره بعدی فهرست سوره ها

 

     

پاورقی های اين سوره

اين مبارزه بايد تا زمان از بين رفتن توطئه ها ادامه يابد
اما امروز بايد
بصورت مبارزه فرهنگی كه بسيار كم خرج است صورت بگيرد

1

 

كلمه نجس (ناپاک) فقط در اين آيه بكار رفته است و بس . آنهم همانطور كه می بينيم در مورد مشركين است .

آنهم برای اين است که وارد مسجدالحرام نشوند نه اينکه اگر به آنها دست زديد بايد دست خود را بشوئيد.

مشركين اسم خاص بوده برای مردم عربستان كه بت می پرستيدند و نه يهودی بودند و نه عيسوی.

2 

شماره 14:1  تثنيه به يهوديان ميگويد: "شما پسر خدا هستيد."  ولی شماره 25:55 لاويان ميگويد:

"بنی اسرائيل غلام اند ايشان غلام من ميباشند." ظاهرا (پسر) کلمه ای بوده که معنی (غلام، بنده، برده) ميداده.

چون در شماره  3:13  و 3:26  و شماره  4:27  و  4:30  کتاب اعمال رسولان (کتاب پنجم عهد جديد) آمده که

"بنده خود عيسی" و "بنده خود عيسی"  و "بنده قدوس خود عيسی"  و  "بنده قدوس خود عيسی" 

در سابق اين کلمه (بنده)، (پسر) ترجمه ميشد. نشان ميدهد که پسر کلمه ای بوده که معنی (بنده) ميداده. و شماره 23:9 ميگويد: "هيچکس را بر زمين پدر خود نخوانيد زيرا پدر شما يکی است که در آسمان است."

مسلما اين پدر همان رب (ارباب و فرمانفرما و صاحب اختيار) است نه پدری که پسر از نطفه او بوجود آمده.

منظور از عزيز همان عزرا است که در خدود 1000  (هزار) سال بعد از موسی تورات را نوشت.

شماره 7:11  کتاب عزرا (کتاب پازنزدهم عهد عتيق)ميگويد: "اين است صورت مکتوب (نامه ای) که از تخشستا (خشايارشا) پادشاه ايران به عزرای کاهن و کاتب داد که کاتب (نويسنده) کلمات وصايای خداوند و فرايض او بر اسرائيل بود."

3

 

 

 

 

 

 

(خالق ميلياردها كهكشان كجا و بشر محتاج روی زمين كجا؟)

4
 

نظر ديگر اين است که (تا دين اسلام را بر تمام دين ها غالب گرداند.)

ولی با توجه به اظهره علی در آيه  66:3   سوره تحريم و فلايظهر علی

   در آيه  72:26  سوره جن بنظر ميرسد كه ليظهره علی  بمعنی (تا او را ( پيغمبر را) آگاه سازد) ميباشد

5


 

هشت مصرف زکات در اين آيه بيان شده است

6
 

منظور رسيدن به حضور خداوند است در روز قيامت برای ديدن جزا و پاداش اعمال. اين حضور به چه صورت است نميدانيم.

7
 

متاسفانه افراد بی اطلاعی كه كوچكترين قدمی را در راه پيشبرد اسلام برنداشته اند آنها را لعنت ميكنند

8
 

از اين مساجد امروزه زياد ساخته ميشود

9
 

امر بمعروف و نهی از منكر قدرت لازم دارد. چون امر،  دستور انجام دادن كار است و نهی،  دستور انجام ندادن و خودداری از كردن كاری است و دستور دادن قدرت لازم دارد. در سوره های مکی صحبتی از امر بمعروف و نهی از منكر وجود ندارد.

امر بمعروف و نهی از منكر متعلق به زمانی بود كه مسلمانان در مدينه قدرت را بدست گرفته بودند.

در سوره های مکی دعوت به راه خدا مطرح بوده.

امر به معروف و نهی از منکر در آيه  3:104 و  3:110 و  3:114  سوره آل عمران و 9:67 و  9:71 و  9:112 

سوره توبه و 22:41  سوره حج آمده که همه مدنی هستند. البته در 7:157  سوره اعراب درباره امر بمعروف و نهی از منکر پيغمبر خدا صحبت ميکند ودر آيه  31:71  سوره لقمان درباره نصيحت لقمان به پسرش صحبت ميکند

10

 

 

 


 

كسانی كه به آيات خدا ايمان نمی‌آورند خدا آنها را هدايت نمیکند و عذاب پردردی دارند. خدا كافران را هدایت  نمیکند

11